• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi projekt „ESÕSi suveseminar“

"Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu"

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi projekt „ESÕSi suveseminar“


Projekt on suunatud võrgustikuliikmete omavahelise koostöö on parandemisele ja selle kaudu püütakse suurendada huvi seltsi tegevustes kaasa lüüa. Uued seltsi liikmed ja nooremad kolleegid saavad tuge ja julgustust kogenumatelt kolleegidelt, toimunud arutelude ja kogemustevahetuse kaudu on õpetajad enesekindlamad õppekava rakendamisel ja uueneva õpikäituse õppeprotsessi juurutamisel. Õpetajad töötavad professionaalsemalt.

Võrgustikuliikmed on kursis võrgustiku töö eesmärkide ja plaanidega järgnevaks õppeaastaks ja saavad anda oma sisendi edasise töö kavandamiseks.
Projekti käigus täiustustavad õpetajad oma metoodikak draamapedagoogika vallas. Õpetajad oskavad tuua keeletundi draamapedagoogika elemente, mis soodustab õpilaste eneseväljendusoskuse arengut ja õppimist kõikide meeltega. Õpetajad on koolituse tulemusena paremini kursis Austria saksa keele variandiga ja oskavad juhtida õpilaste tähelepanu erinevale sõnakasutusele Saksamaal ja Austrias ning selle pinnal tekkida võivate arusaamatuste vältimisele.

Õpetajad on saanud ülevaate haridussüsteemist ja võõrkeeleõpetusest Austria koolides ja oskavad seda võrrelda nii Eesti kui saksa koolisüsteemiga.
Koolitusel omandatakse võtteid kuuldemängude ja filmiklippide tegemiseks.
Keeleõppe seisukohalt soodustab see sõnavara õppimist, tööd hääldusega, arendab koostööoskust ja laseb õpilastel ülesannetele loominguliselt läheneda.

Projekti toetati ESF programmi

- Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
<http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT>
(ÕKPAT) kaudu.

Abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 07.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017.

 

Täienduskoolituste kord

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi täienduskoolituste läbiviimise alused

1. Täienduskoolituse õppekavad
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

2. Täiendkoolituse õppekorralduse alused
ESÕS korraldab täienduskoolitusi saksa keele õpetajatele vähemalt kaks korda aastas.

2.1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

ESÕSi täienduskoolitusele võetakse vastu koolitusüritusele registreerunud saksa keele õpetajaid vastavalt vabade kohtade olemasolule. Piiratud kohtade arvu puhul eelistatakse ESÕSi liikmeid. Koolitustele registreerumine toimub ESÕSi kodulehel www.edlv.ee

2.2. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt võidakse välja arvata osalejaid, kes ei ole õigeaegselt tasunud osalustasu.

2.3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord

Täienduskoolituse eest makstakse õppetasu vastavalt esitatud arvele. Täiendkoolituse õppetasu on soodsam ESÕSi liikmetele. ESÕSi liikmel peab koolitusel soodustingimustel osalemiseks olema tasutud vastava aasta liikmemaks.

2.4. Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord

Täienduskoolituse õppetasust võib vabastada osaleja, kes esineb samal koolitusüritusel lektorina. Õppetasu tagastatakse vaid juhtudel, kui osaleja on piisava etteteatamisajaga teatanud oma mitteosalemisest täienduskoolitusel mõjuvatel põhjustel.

3. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega tehakse teatavaks iga vastava koolituse eel koos koolituse programmiga.

4. Täienduskoolituse programm ja toimumise aeg, õpiväljundid, õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal, õppe sisu, õppe keskkond, õppematerjalide loetelu, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid tehakse teatvaks vastava täienduskoolituse väljakuulutamisel.

5. Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.

DACHL&EDLV