• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi projekt „ESÕSi suveseminar“

"Õpetajate ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu edendamine koostöövõrgustike kaudu"

Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi projekt „ESÕSi suveseminar“


Projekt on suunatud võrgustikuliikmete omavahelise koostöö on parandemisele ja selle kaudu püütakse suurendada huvi seltsi tegevustes kaasa lüüa. Uued seltsi liikmed ja nooremad kolleegid saavad tuge ja julgustust kogenumatelt kolleegidelt, toimunud arutelude ja kogemustevahetuse kaudu on õpetajad enesekindlamad õppekava rakendamisel ja uueneva õpikäituse õppeprotsessi juurutamisel. Õpetajad töötavad professionaalsemalt.

Võrgustikuliikmed on kursis võrgustiku töö eesmärkide ja plaanidega järgnevaks õppeaastaks ja saavad anda oma sisendi edasise töö kavandamiseks.
Projekti käigus täiustustavad õpetajad oma metoodikak draamapedagoogika vallas. Õpetajad oskavad tuua keeletundi draamapedagoogika elemente, mis soodustab õpilaste eneseväljendusoskuse arengut ja õppimist kõikide meeltega. Õpetajad on koolituse tulemusena paremini kursis Austria saksa keele variandiga ja oskavad juhtida õpilaste tähelepanu erinevale sõnakasutusele Saksamaal ja Austrias ning selle pinnal tekkida võivate arusaamatuste vältimisele.

Õpetajad on saanud ülevaate haridussüsteemist ja võõrkeeleõpetusest Austria koolides ja oskavad seda võrrelda nii Eesti kui saksa koolisüsteemiga.
Koolitusel omandatakse võtteid kuuldemängude ja filmiklippide tegemiseks.
Keeleõppe seisukohalt soodustab see sõnavara õppimist, tööd hääldusega, arendab koostööoskust ja laseb õpilastel ülesannetele loominguliselt läheneda.

Projekti toetati ESF programmi

- Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine
<http://www.innove.ee/et/organisatsioonist/programmid-ja-projektid/OKPAT>
(ÕKPAT) kaudu.

Abikõlblike kulude kogumaksumus on 2996 eurot ning projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 07.04.2017 ja lõppkuupäev on 30.09.2017.

 

DACHL&EDLV