Teatavasti on meie koolides enimlevinud B-võõrkeeleks vene keel ning kuigi paljud õpilased ja lapsevanemad peavad vene keele õpet ja oskust vajalikuks, on kasvamas ka nende koolide, lapsevanemate ja õpilaste ring, kes soovivad mitmekesisemaid võimalusi võõrkeeleõppes. Täna ütleb põhikooli riiklik õppekava, et B-võõrkeele valib põhikool, arvestades kooli võimalusi ja õpilaste soove. Praktikas on aga paljud koolid silmitsi tõsiasjaga, et mitme B-võõrkeele vahel valiku pakkumine on keeruline ja kulukas.

Õppeaasta alguse pressikonverentsil sõnas minister Lukas, et Haridus- ja teadusministeerium võtab B-võõrkeele valiku mitmekesistamise üheks oma prioriteediks. Selline sihiseade toetab „Eesti keele arengukava 2021–2035“ eesmärkide saavutamist. Arengukava tegevustega soovitakse muu hulgas soodustada eri võõrkeelte õppimist Eesti haridussüsteemis, et Eesti ühiskonnas oleks piisavalt saksa, prantsuse, teiste Euroopas levinumate keelte ja lähinaabrite keelte ning klassikaliste keelte oskajaid, samuti muude oluliste maailma keelte tundjaid. Oluline samm selle saavutamisel on valikute pakkumine, et õpilastel oleks võimalus valida õppimiseks võõrkeel, mida tal on motivatsiooni ja huvi omandada.

Allpool eelmisel aastal suveseminaril heakskiidetud alus Abiks lapsevanemale teise võõrkeele valikul“. 

 

Abiks lapsevanemale teise võõrkeele valikul

Väga tähtis on olnud korralik emakeele õppimine. Puudulik emakeeleoskus saab takistuseks kõigi teiste õppeainete õppimisel. Keeled kuuluvad tänases üha globaliseeruvas maailmas tähtsaimate pädevuste hulka. Võimalus õppida võõrkeeli avardab ligipääsu paremale haridusele ja suurendab elukutsealaseid valikuid Eestis ja Euroopa Liidus.

…(kool)… keelteprofiil:

Alates 3. klassist 1. võõrkeel

-        inglise keel (kõik õpilased)

 

Alates 6. klassist 2. võõrkeel

-        saksa keel

-        vene keel

Lugupeetud 5. klassi(de) lapsevanemad!

Hiljemalt teisel poolaastal on teil koos oma lapsega vaja teha oluline otsus – teha valik teise võõrkeele osas. Käesolevaga soovime teile pakkuda mõningast informatsiooni, et aidata teil seda tähtsat otsust langetada.

Miks valida just saksa keel?

* Ladina tähestik võimaldab kiiret lugemis- ja kirjutamisoskust.

* Foneetilise keelena kirjutatakse saksa keelt enamasti nii nagu räägitakse.

* Eesti keeles on palju saksa keelest laenatud sõnu.

* Inglise ja saksa keel on sugulaskeeled, on palju sarnasust sõnavaras ja grammatikas.

*Saksa keeles kasutatakse kaasaegset õppevara.

*Saksa keele õppimiseks on olemas rikkalikult online-ülesandeid.

Tänu kõigele eespool mainitule tundub õpilastele saksa keel lihtne ja head õpitulemused tulevad kergesti. See kõik lisab õppimisrõõmu. Saksa keele tundides on alati aktiivne keelekasutus.

Tundide osadeks on rollimängud ja harjutused, lugemis- ja kuulamisülesanded. Rõhku paneme eelkõige saksakeelsele suhtlemisele, kuid ka häälduse, õigekirja ning grammatika õpetamisele. See kõik koos viib järgmiste oskusteni:

 

* oskus aru saada, mida räägitakse (kuulamisoskus);

* oskus ise end võõrkeeles väljendada (kõnelemisoskus);

* oskus mõista kirjalikku teksti (lugemisoskus);

* oskus end võõrkeeles kirjalikult väljendada (kirjutamisoskus).

Eesti on ajalooliselt saksa kultuuriga tihedalt seotud. Tänapäeval on saksa keel ametlikuks keeleks Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Liechtensteinis ja Belgias, see on Euroopa Liidus kõige rohkem räägitav emakeel.

 

Milliseid eeliseid pakub saksa keele õppimine ja hiljem selle keele oskus?

 

*Saksa keeles korraldatakse nii maakondlikul kui ka Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi ja tema partnerite poolt riiklikul tasandil õpilasvõistlusi ja -üritusi, mis aitavad parandada ja süvendada nii keeleoskust kui ka üldteadmisi ajaloost ja kultuuriloost.

*Gümnaasiumis on võimalik sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksam.

*Saksa keel on tähtsuselt teine teaduskeel ning vajalik mitmel erialal Eesti ülikoolides.

*On võimalik jätkata õpingud saksakeelses kõrg- või ülikoolis, sooritada praktikat Eestile kultuuriliselt sarnases keskkonnas.

*On võimalik ilma tõlketa osa saada saksakeelsest meediast, kirjandusest, muusikast ja filmidest.

Kahe võõrkeele oskus on tänapäeval hädavajalik. Väikerahva liikmele ei ole seegi arv piisav. Kuid mida varem keelte õppimisega alustatakse, seda põhjalikumad teadmised saadakse.

Pakume võimalust lastele näidistunniks ja teile külastada mõnda saksa keele tundi.

Soovime õnnestunud valikut!

 

… saksa keele õpetajad

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.