Eesti Saksa Keele Õpetajate Seltsi täienduskoolituste läbiviimise alused

1. Täienduskoolituse õppekavad
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus

2. Täiendkoolituse õppekorralduse alused
ESÕS korraldab täienduskoolitusi saksa keele õpetajatele vähemalt kaks korda aastas.

2.1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord
ESÕSi täienduskoolitusele võetakse vastu koolitusüritusele registreerunud saksa keele õpetajaid vastavalt vabade kohtade olemasolule. Piiratud kohtade arvu puhul eelistatakse ESÕSi liikmeid. Koolitustele registreerumine toimub ESÕSi kodulehel www.edlv.ee

2.2. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord
Koolituselt võidakse välja arvata osalejaid, kes ei ole õigeaegselt tasunud osalustasu.

2.3. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise tingimused ja kord
Täienduskoolituse eest makstakse õppetasu vastavalt esitatud arvele. Täiendkoolituse õppetasu on soodsam ESÕSi liikmetele. ESÕSi liikmel peab koolitusel soodustingimustel osalemiseks olema tasutud vastava aasta liikmemaks.

2.4. Täienduskoolituse õppetasust vabastamise ja õppetasu tagastamise tingimused ja kord
Täienduskoolituse õppetasust võib vabastada osaleja, kes esineb samal koolitusüritusel lektorina. Õppetasu tagastatakse vaid juhtudel, kui osaleja on piisava etteteatamisajaga teatanud oma mitteosalemisest täienduskoolitusel mõjuvatel põhjustel.

3. Täienduskoolituskursusega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega tehakse teatavaks iga vastava koolituse eel koos koolituse programmiga.

4. Täienduskoolituse programm ja toimumise aeg, õpiväljundid, õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal, õppe sisu, õppe keskkond, õppematerjalide loetelu, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid tehakse teatvaks vastava täienduskoolituse väljakuulutamisel.

5. Täienduskoolituse läbimisel väljastatakse osalejale tõend.

EDLV

Estnischer Deutschlehrerverband

MTÜ Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts tegevuse eesmärgiks on heategevuslik saksa keele ja kultuuri toetamine avalikes huvides.